Skip to main content

Siddur Mesivta

$27.00 - $32.00
Write a Review
SKU:
711900
Format:
Hardcover
Released:
2018/2023
Adding to cart… The item has been added

סידור המבואר מתיבתא
לימות החול / לשבת ויום טוב

סידור עם ביאור משולב – מתיבתא, בתוספת הערות וציונים עם מילואים נרחבים, ביאור לכל התפלות בשפה ברורה, משולב בתוך תיבות התפלה, מבוא כולל לעבודת התפלה, מעלותיה ושגב רוממותה, הקדמות מפורטת למזמורים, לתפלות ובקשות, על מה נוסדו, ומקורם בקודש, פסקי דינים ופניני מנהג וטעמים, כאשר המתפלל יכול להבין את התפילה באופן מעולה, ולכוין לבו לאביו שבשמים, הסידור בא בכריכה מהודרת, ובעיצוב נאה ומרהיב עין. תתקבל צלותהון ובעותהון!