Skip to main content

R' David Abuchatzeira

במלאכה הכבירה על כל ספרי מרן 'אביר יעקב', הוגהו כל החיבורים הקדושים אחד לאחד, בנפה אחר נפה, הקטעים חולקו לפי צורך ההבנה, ועליהם נוספו מדורי ביאור נפלאים, המבארים כל ענין וענין מיסודו ועד תומו. מדורי הביאור חולקו לשניים: מדור ביאור קצר - הסמוך ונלווה לומד תוך כדי לימוד, לבאר בקצרה את הביאור הפשוט והנצרך בשטף הקריאה. ולצידו מדור ביאור נרחב – המביא בארוכה את המדרשים והמקורות השונים הנוגעים בדברי רבינו, ואת הסובב לדבריו, על מנת להעשיר את ידיעות הלומד ולהשביח את הבנתו.

במדורי הביאור הללו, הובאו בהרחבה דברי הקדמונים עליהם ייסד רבינו את דבריו, הובאו המקורות ממדרשי חז"ל, נתבררו השיטות השונות בדבריהם, והובהרו ללומד בשפה ברורה מה היא כוונתו של רבינו המחבר, מה טמון ברמזים הנשגבים ומה הוא פירוש הדברים.