Skip to main content

Siddur Mesivta l'Shabbos - Devided Prayers

$30.00
Write a Review
SKU:
715600
Volumes:
3
Height:
6 inches
Format:
PU
Nusach:
Sefard
Released:
2018
Adding to cart… The item has been added

סידור המבואר מתיבתא לשבת - מחולק לתפילות (ספרד) PU

סידור מפואר ומבואר לתפלת שבת, בו תבוא ברינה כוונת התפלה בנעימה קדושה כאחד, יחד עם תיבותיה בתפארה, ביאור להתפלות בשפה ברורה, משולב בתוך תיבות התפלה, הקדמות מפורטת למזמורים, לתפלות ובקשות, יסודם ומקורם בקודש, פסקי דינים ופניני מנהג וטעמים, המשובצים במקומם בסדר התפלות.