Siddur Mesivta - Shacharis Weekdays - Leather Edition

$79.99
Write a Review
SKU:
711913-1
Volumes:
1
Height:
7 inches
Format:
Antique Leather
Nusach:
Sefard
Released:
2018

סידור לשחרית המבואר, מתיבתא

סידור מפואר ומבואר לתפלת שחרית בימות החול, בו תבוא ברינה כוונת התפלה בנעימה קדושה כאחד, יחד עם תיבותיה בתפארה, ביאור להתפלות בשפה ברורה, משולב בתוך תיבות התפלה, הקדמות מפורטת למזמורים, לתפלות ובקשות, יסודם ומקורם בקודש, פסקי דינים ופניני מנהג וטעמים, המשובצים במקומם בסדר התפלות.