Skip to main content

Siddur Mesivta - Shacharis Weekdays - Leather Edition

$81.00
Write a Review
SKU:
711995
Volumes:
1
Height:
7 inches
Format:
Antique Leather
Nusach:
Sefard
Released:
2018
Adding to cart… The item has been added

סידור לשחרית המבואר, מתיבתא
נוסח ספרד

סידור מפואר ומבואר לתפלת שחרית בימות החול, בו תבוא ברינה כוונת התפלה בנעימה קדושה כאחד, יחד עם תיבותיה בתפארה, ביאור להתפלות בשפה ברורה, משולב בתוך תיבות התפלה, הקדמות מפורטת למזמורים, לתפלות ובקשות, יסודם ומקורם בקודש, פסקי דינים ופניני מנהג וטעמים, המשובצים במקומם בסדר התפלות.