Mussar & Chassidus

הבעל שם טוב הקדוש, מייסד תנועת החסידות, מעולם לא ניסה להצפין את החסידות כסוד מן העולם. להיפך, אחד מרעיונותיו העיקריים היה הפצת המעיינות החוצה, הצורך לפתוח, בפני רבבות בני ישראל, יהודים פשוטים כמו גם למדנים מופלגים, את שפע אוצרות המחשבה שהיו ברשותו – הן סודות הקבלה והן דרך חדשה בעבודת ה' בשמחה, התלהבות, ואהבה. הבעל שם טוב חיפש דווקא להגיע לכל יהודי, לתת לכל אחד את הכלים המתאימים לו לעבודת ה'

אך הספרים עצמם, המכילים את רעיונותיו הקדושים, ורעיונותיהם של ההוגים שהלכו בעקבותיו לאורך הדורות – ספרים אלו לעתים קרובות היו כתובים באותיות צפופות, קטנות, ולא ברורות. עד כדי כך שבימינו, בדור החלש שלנו, הרצון להתיישב אפילו לשעה קלה עם ספרון עתיק של הקדושת לוי למשל, מעורר קושי פיסי ממשי. במובן זה, הירתמות מפעל עוז והדר למשימת ההוצאה לאור מחדש של מיטב ספרי החסידות באה לעזור ללומד להתגבר על קושי זה, ובכך להגשים את כוונתו המקורית של הבעל שם טוב: להפיץ את תורותיו לכל מאן דבעי, לחזק את יסודות החסידות בעם ישראל ובכך לקרב את ביאת גואל צדקנו.

לשם כך, מפעל עוז והדר השקיע בספרות החסידות הקלאסית את אותם המאמצים שהוא השקיע ומשקיע בש"ס המהודר ובשאר חלקי ארון הספרים היהודי: את החתירה הבלתי-נלאית לספרות בהירה, ברורה, ומדויקת מכל טעות. ספרי החסידות האהובים ביותר יוצאים עכשיו לאור באופן ברור ונוח הרבה יותר. ביניהם הקדושת לוי, באר מים חיים, תפארת שלמה, ובני יששכר, וכמו-כן ספרים קדם-חסידיים שהשפיעו רבות על הקבלה ועל כל ההגות התורנית שאחריהם: ספר השל"ה וספרי המהר"ל.