Siddur Mesivta - Shacharis Weekdays

$16.99
Write a Review
SKU:
711913
Volumes:
1
Height:
7 inches
Format:
Hardcover
Nusach:
Sefard
Released:
2018

סידור לשחרית המבואר, מתיבתא

סידור מפואר ומבואר לתפלת שחרית בימות החול, בו תבוא ברינה כוונת התפלה בנעימה קדושה כאחד, יחד עם תיבותיה בתפארה, ביאור להתפלות בשפה ברורה, משולב בתוך תיבות התפלה, הקדמות מפורטת למזמורים, לתפלות ובקשות, יסודם ומקורם בקודש, פסקי דינים ופניני מנהג וטעמים, המשובצים במקומם בסדר התפלות.