Siddur Mesivta

$27.00 - $32.00
Write a Review
SKU:
711900
Volumes:
2
Format:
Hardcover
Nusach:
Sefard
Released:
2018

סידור המבואר מתיבתא לימות החול / לשבת ויום טוב

סידור מפואר ומבואר לתפלות ימות החול, שבת ויום טוב, בו תבוא ברינה כוונת התפלה בנעימה קדושה כאחד, יחד עם תיבותיה בתפארה, ביאור לכל התפלות בשפה ברורה, משולב בתוך תיבות התפלה, מבוא כולל לעבודת התפלה, מעלותיה ושגב רוממותה, הקדמות מפורטת למזמורים, לתפלות ובקשות, על מה נוסדו, ומקורם בקודש, פסקי דינים ופניני מנהג וטעמים, המשובצים במקומם בדר התפלות.