Zohar Hamevuar - Hakeser Vehakavod

$16.79 - $48.60
Write a Review
SKU:
52760
Volumes:
25
Height:
10 inches
Format:
Hardcover

זהר הקדוש המבואר - הכתר והכבוד

הזוהר הקדוש והטהור והמפורסם ערוך מחדש ברוב פאר והדר, באותיות מאירת עינים,  מוגה ומזוקק ע"פ דפו"י, ומבואר עם ביאור נכון ויפה בשפה ברורה ונעימה 'הכתר והכבוד' המשולב בתוך תיבות הזוהר הקדוש ע"פ גדולי המפרשים עם הערות וציונים, כדי להקל על הלומדים בדברים קדושים אלו.