Skip to main content

Zohar Hamevuar - Hakeser Vehakavod

$16.79 - $48.60
Write a Review
SKU:
527600-V
Volumes:
29
Height:
10 inches
Format:
Hardcover
Adding to cart… The item has been added

זהר הקדוש המבואר - הכתר והכבוד

הזוהר הקדוש והטהור והמפורסם ערוך מחדש ברוב פאר והדר, באותיות מאירת עינים,  מוגה ומזוקק ע"פ דפו"י, ומבואר עם ביאור נכון ויפה בשפה ברורה ונעימה 'הכתר והכבוד' המשולב בתוך תיבות הזוהר הקדוש ע"פ גדולי המפרשים עם הערות וציונים, כדי להקל על הלומדים בדברים קדושים אלו.