Zera Shimshon Hamevuar

$21.00
Write a Review
SKU:
554500-V
Author:
Rabbi Shimshon Chaim Nachmani
Volumes:
7
Height:
10 inches
Format:
Hardcover
Released:
2023

זרע שמשון המבואר

הספר הקדוש והמפורסם על התורה מאת הגאון הקדוש רבי שמשון חיים נחמני זצ"ל במהדורה חדשה ומפוארת, באותיות מאירת עינים, מוגהה בהגהה מדויקת, תוספת אלפי מ"מ, פתיחת ר"ת וקיצורים, סימני פיסוק וניקוד, בתוספות כותרת משנה עם ביאורים יקרים משולבים בדבריו המאירים, בתוספות מקורות וציונים, והרחבת הענינים הנושאים ונותנים בדבריו. ופרקי תולדות המחבר הק' זי"ע.