Zera Kodesh

$18.00 - $25.99
Write a Review
SKU:
5292000
Author:
Rebbe Naftali Zvi Horowitz of Ropshitz
Volumes:
2
Format:
Hardcover
Released:
2018

זרע קודש המפואר - ב' כרכים

הספר הקדוש המפורסם זרע קודש מהרב הקדוש המפורסם מראפשיץ זי"ע, י"ל במהדורה חדשה ומפוארת, מאירת עינים, בהגהה מדוייקת ומתוקנת, נוספו סימני פיסוק וניקוד, ובתוספת אלפי כותרות משנה, וכן ניתוסף לההדיר ולשכלל במעלות רבות ונכבדות מאד, את תורותיו מהספרים אילה שלוחה, ואמרי שפר, וכן  ספר ליקוטי מהר"ם מתורת אבי רבינו הרה"ק מלינסק זצ"ל שנדפת בעבר יחד עם הספה"ק זרע קודש, עם פרקי תולדות המחבר הק', עם מפתחות מפורטים.