Tzeror Hamor & Eshkol Hakofer Hamevuar

$97.99
Write a Review
SKU:
527800
Author:
Rabbi Abraham Saba
Volumes:
5
Height:
10 inches
Format:
Hardcover
Released:
2018

צרור המור ואשכול הכופר המבואר

על התורה, מגילת אסתר, מגילת רות

הספר המפורסם והקדמון על התורה שחיבר החכם השלם  רבי אברהם סב"ע ז"ל, מיוסד על פשט התורה, וקצתו ע"ד הנסתר ומאמרי ספר הזוה"ק וקבלה, וענינים אחרים מדברי רז"ל, במהדורה חדשה ומפוארת, מאירת עינים, עם  ביאורים והערות, וציונים ומקורות, מוגהה בהגהה מדוייקת ומתוקנת, עם אלפי מראי מקומות וציונים, הקטעים חולקו לפיסקאות קצרות,  עם סימני פיסוק וניקוד, בתוספות כותרות משנה, והערות ביאור עם ציונים והשוואות לדבריו.