Kinos for Tisha B'av - Mesivta Edition

$16.80
Write a Review
SKU:
711801
Volumes:
1
Height:
6.9 inches
Nusach:
Sefard
Format:
Hardcover
Released:
2018

קינות לתשעה באב, המבואר מתיבתא

קינות המבואר עם ביאור משולב ובהיר על דרך הפשט על סדר הפיוטים, עפ"י פירושי רבותינו הראשונים וגדולי האחרונים, בתוספות מקורות מהערות, עם מבואר ופתיחה לכל קינה, עם מבוא נרחב לסדר אמירת הקינות.

מגילת איכה עם פירוש נפלא ע"ד הפשט, המשולב תבוך תיבות המקרא, עפ"י פירושי רבותינו הראשונים וגדולי האחרונים, עם פסקי הלכות ומנהג לתשעה באב לפניו ולאחריו.