Mishnayon Avos Mesivta - Pocket Edition

$13.99
Write a Review
SKU:
513129
Volumes:
1
Height:
7 inches
Format:
Hardcover
Released:
2013

מסכת אבות המבואר - מתיבתא

המשנה ומפרשיה במתחונת משניות עם ע"א פירושים, רע"ב, מלאכת שלמה, תוספות יו"ט, תוס' רע"א, ביאור הגר"א, תפארת ישראל ועוד, מסורת הש"ס, שינוי נוסחאות, וילקוט מפרשים. עם ביאור מתיבתא - המשנה מבוארת עפ"י גדולי הדורות: ביאורי המשנה עם ציונים והערות ורקע לכל משנה, קצר ומשולב, מתאים במיוחד לשבתות הקיץ. הקדמות: בראש כל פרק ומשנה הוצבה הקדמה המכיל ביאורים להקל על הלומד. שינוי נוסחאות. עם פסקי המסכת. סיכומים: כלי עזרה לשינון המסכת באופן קצר. עם פסקי הלכות ונימוקיהם מתוך הרמב"ם והשו"ע על נושאי המשנה. עם סדר מנחה לשב"ק וסעודה שלישית ותפלת ערבית למוצשב"ק. בכרך אחד.