Neviim U'Ketuvim - Mikra Meforash

$19.00 - $27.00
Write a Review
SKU:
361200-V
Volumes:
13
Height:
10 inches
Format:
Hardcover

נביאים וכתובים מקרא מפורש

ביאור המקרא: ביאור משולב לנ"ך, עם ציונים והערות, כותרות והקדמות. ביאור רש"י: ביאור משולב לפירוש רש"י ז"ל, עם כותרות, ציונים והערות. תוכן הספר: נושאי הפרקים, מועדי ומקומות התרחשות מסודרים בראש הספר. מבוא לספר: רקע לספר בנ"ך, מקומו בין ספרי המקרא, פרטים על התקופה והמקומות והאישים שבספר. ציורים ומפות צבעוניים להמחשת הלימוד.