Chumash Mikra Meforash

$162.00
Write a Review
SKU:
321180
Volumes:
7
Height:
10 inches
Format:
Hardcover

חמשה חומשי תורה מקרא מפורש - ז' כרכים

  • חמשה חומשי תורה עם מעלות רבות למען ירוץ הלומד בו.
  • ביאור המקרא: ביאור משולב לתורה, עם ציונים והערות, עם מקורות להירורים השונים, שיטות וטעמים נוספים, יישוב קושיות, וכל הסבר אחר העשוי להועיל ללומד שדעתו רחבה, נושאי הפרשה, הקדמות וביאור לכל נושא חדש.
  • ביאור רש"י: ביאור משול לפירוש רש"י ז"ל, עם כותרות, עם ציונים והערות, מקורות הפירושים שהובאו בביאור רש"י המשולב ועוד.
  • ביאור ההפטרה: ביאור משולב להפטרות עם הקדמות, ציונים והערות.