Skip to main content

Tehillim Mesivta

$26.00 - $32.00
Write a Review
SKU:
711700-V
Volumes:
1
Format:
Hardcover
Released:
2020
Adding to cart… The item has been added

תהלים המבואר מתיבתא - ביאור משולב

הספר הקדוש תהלים מפואר ומבואר, בו יבוא ברינה ביאור המזמורים בנעימה קדושה, משולב בתיבותיה הק' של תהלים, בציון מקורות הביאורים, בתוספות הערות מחכימות מדברי המפרשים, וכן הקדמה מפורטת לכל מזמור ומזמור, בראש הספר נערכו סגולות אמירת מזמורי תהלים לפי נושאים, לכל ענין ולכל זמן, וכן מבואר כולל למעלת וחשיבות ספר תהלים וסגולות והשפעת אמירתו.