Skip to main content

Talmud Bavli Mesivta - Full Size

$45.00 - $5,440.00
Write a Review
SKU:
141000-V
Volumes:
136
Height:
12 inches
Format:
Hardcover
Adding to cart… The item has been added

תלמוד בבלי מתיבתא - גדול

גמרא מבוארת בשפה צחה וברורה בתוספת הערות מפות ואיורים; הבנת עומק דברי רש"י ותוספות לאשורם, מערכות לפי נושאים למדניים מתורת רבותינו; אוצרות מלשונות הראשונים; הלכה היוצאת מהגמרא בשילוב מדור הלכות אקסואל״ות; פרפראות מדברי הקדמונים בעלי היראה והמוסר.

הגמרא המבוארת - תלמוד בבלי עוז והדר - 'מתיבתא' היא בית מדרש רב חדרי אור האוצֵר כל חמדה גנוזה, מותאם לכל רמה, בשאיפה להלך כנגד רוחו של כל לומד, הן בעלי בתים, הן תלמיד חכמים, צורבים וחדשים, ינוקות וקשישים, רבנים ודיינים - הכל מוצאים ב'מתיבתא' אכסניה נאה שאין מדירים רגלם הימנה.

  • ביאורי הפשט - ביאור צמוד ורציף למהלך הגמרא, תוך הקפדה על אחידות קו הפשט. בליווי הערות מחכימות המסייעות ללומד בפענוח קשיים ושאלות המתעוררים.
  • ילקוט ביאורים - ללומד שמבקש להרחיב לעומק הסוגיא, ולבירור שיטות הראשונים והאחרונים, בתוספת חידושים ויסודות הבנה מירכתי ים הספרות התורתית שאינם בהישג יד וזמן של כל לומד.
  • ביאורי רש"י ותוס' - ללומד שמעוניין להעמיק בהבנת דברי הראשונים.
  • אוצר עיונים - אנציקלופדיה של לומדות בנויה לתלפיות, מבוססת על ראשונים ואחרונים, ראשי הישיבות לדורותיהם, מעתיקי השמועה.
  • אליבא דהלכתא פניני הלכה - להשלמת הידיעה והיריעה, בידיעת מסקנת ההלכה.
  • תמצית הדף - כלי יעיל לשינון וחזרה, מניסיונם של לומדים רבים.
  • כפתור ופרח – אמרת שפר טובה או פרפרת נאה של מוסר השכל הטמון בדברי הגמרא.