Skip to main content

Talmud Bavli Mesivta - Uvlechtecha Baderech

$65.00 - $130.00
Write a Review
SKU:
144100-V
Volumes:
267
Height:
9.2 inches
Format:
Paperback
Adding to cart… The item has been added

תלמוד בבלי מתיבתא - ובלכתך בדרך

במהדורה זו מופיעים המדורים:

  • ביאורי הפשט: הביאור המרכזי של המהדורה, בו מובאים דברי הגמרא כלשונם ובמלואם תוך שזירת הסבר ברור בשפה קלה ומובנת, של כל הלך הסוגיא. כדי שהלימוד יוכל להקל על הבנת הגמרא, הוא מוצמד לצד עמודי הגמרא.
  • אליבא דהלכתא: העולה להלכה מן הסוגיות הנלמדות כפי הדעות המרכזיות השונות.
  • פניני הלכה: תוספת נפלאה למדור אליבא דהלכתא של ש"ס מתיבתא, בו מובאים דיונים אקטואליים מרתקים הנוגעים לסוגיא הנלמדת, כולל ציונים מספרי הפוסקים וספרי שו"ת במהלך הדורות.
  • תמצית הדף: סיכום תמציתי של סוגיות הגמרא ודבריה, המאפשר שינון וחזרה מהירה או מציאת סוגיה רצויה במהלך לימוד סוגיה אחרת.
  • ילקוט ביאורים: פירוש מופלא לחפצים להעמיק מעט בדברי הגמרא, המביא את שיטות הראשונים והאחרונים המרכזיים בסוגיא, ביאור דברי הגמרא תוך ציון קושיות ותירוצים על הדברים.
  • כפתור ופרח: פירוש נפלא המלקט חידושים והוספות מספרים רבים הערוכים בטקטס רץ הוצאה לאור שלא על פי סדר פרשיות הש"ס (פרשיות השבוע וכדו').