Talmud Bavli Oz Vehadar Friedman Edition - Chosson Shas

$1,350.00
Write a Review
SKU:
111400
Volumes:
26
Height:
14 inches
Format:
Hardcover
Released:
2021

תלמוד בבלי עוז והדר - ש"ס חתנים

מהדורה מיוחדת באותיות גדולות ובפורמט נוח ומאיר עינים, לבית של תורה, יצירת פאר ושלימות מוגה ומזוקק עם שלל המעלות של תלמוד בבלי עוז והדר.

 

✅ מהרש"א

✅ ילקוט מפרשים 

✅ רא"ש

✅ מהרי"ט אלגזי בכורות עם הערות 255 עמודים

✅ משניות זרעים 347 עמודים

✅ תוספתא זרעים 410 עמודים

✅ טהרות מורחב

✅ תוספתא כל הש"ס כולל מנחת יצחק

✅ קובץ מפרשי המרש"א

✅ ספר המקראות

✅ חידושי הב"ח

✅ אסיפת זקנים קדשים

✅ רמב"ם אבן תיבון טהרות

❌ תוספות הרא"ש ורבינו פרץ

❌ הערוך

❌ מובאות התוספות

❌ אבני נזר קידושין

❌ ליקוטי הלכות קדשים

❌ עין משפט המלא

❌ מסורת הש"ס השלם במס' מסכתות