Taharas Yisroel

$97.99
Write a Review
SKU:
526800
Author:
Rabbi Yisroel Kalman Krohn
Volumes:
5
Height:
10 inches
Released:
2017

טהרת ישראל / טבילה במקוה - ה' כרכים

טהרת ישראל בהלכה ומנהג, בענין טבילה במקוה לפי תקנת עזרא, הטבילה בשבת ויו"ט ושאר זמנים, סדר ועניני טבילה וכוונותיה, בחובת בניית המקוה מעלותיה וסגולותיה. אוסף מקיף ממקורות חז"ל ופירושיהם והראשונים ואחרונים ז"ל, שו"ע וספרי שאלות ותשובות, ספרי מוסר וחסידות, וספרי קבלה, עם רבבות הערות ציונים ומראי מקומות, עם סיכום ותמצית. לחזק ולאמץ לבב מבקשי ה' החפצים להיטהר ולהתקדש בקדושה של מעלה, נערך ונסדר ברוב פאר והדר בחמשה כרכים מפוארים, עם תולדות המחברים. ע"י הרה"ג ר' ישראל זלמן קראהן שליט"א.