Avodas Yisroel

$24.99
Write a Review
SKU:
528800
Author:
Rabbi Yisroel Hopstein of Kozhnitz
Volumes:
2
Format:
Hardcover
Released:
2018

עבודת ישראל המפואר - ב' כרכים

הספר הק' המפורסם עבודת ישראל חידו"ת ואמרות קודש על התורה והש"ס וליקוטים, נדפס במהדורה חדשה ומפוארת, באותיות רש"י מאירת עינים, בהגהה מדויקת ומתוקנת, נספו רבבות מ"מ וציונים, נפתחו ר"ת וקיצורים, הקטעים חולקו לפיסקאות קצרות, ובתוספת אלפי כותרות משנה, וגם הוסיפו לההדיר ולשכלל במעלת רבות את ספריו הק' יקר מפז, ליקוטי שארית ישראל, תהלות ישראל, אבות ישראל, עם פרקי תולדות רבינו הק' המחבר זי"ע.