Skip to main content

Rabbeinu Bechaye Hamevuar

$27.00
Write a Review
SKU:
322900-V
Volumes:
10
Height:
9.6 inches
Format:
Hardcover
Adding to cart… The item has been added

רבינו בחיי המבואר

ביאור על התורה להגאון הקדוש המקובל האלקי רבינו בחיי זצ"ל, מוגה עפ"י כת"י ודפוסים קדמונים, מהדורה מנוקדת ומדוייקת, בתוספת מראי מקומות ומקורות, עם ביאורים וציונים אשר בו יתבארו דבריו הק', ויתפרשו רמזיו וסודותיו, להטעים דבריו הק' ולהאיר עיניו הלומדים. עם מקורות ומילואים, בו יובאו מקורות וציונים מדברי חז"ל עם פנינים יקרים להשלמת והרחבת הענינים, מדברי רבותינו הראשונים  והאחרונים, בשפה ברורה ונעימה.