Bnei Yissaschar Hamevuar

$89.99
Write a Review
SKU:
527400
Author:
Rabbi Tzvi Elimelech Spira of Dinov
Volumes:
6
Height:
10 inches
Format:
Hardcover

בני יששכר המבואר - ו כרכים

הספר הקדוש המפורסם בני יששכר לשבתות ומועדים וחדשי השנה, דרושים נפלאים מדבש מתוקים, מהרב הקדוש רבי צבי אלימלך מדינוב זיע"א, במהדורה חדשה מאירת עינים מפוארת ומתוקנת, באותיות רש"י בלתי מנוקד, בהגהה מדוייקת, בתוספת פיסוק, פתיחת ראשי תיבות, חלוקה לקטעים, תוספת מאות כותרות, אלפי מראי מקומות מפורטים לספרי חז"ל ראשונים ואחרונים, עם ציונים וביאורים והערות, שנתבארו הענינים שקיצר בהם המחבר הקדוש זי"ע לרוחב בינתו, ונתבארו ונתלבנו בטוב טעם ודעת, והרחבת הדברים שדן בו המחבר הק'. עם "מאמרי בני יששכר", ליקוט נפלא וייחודי מתורתו של המחבר הק' בכל ספריו הק', המעשר ומרחיב את מאמריו וחידושיו המובאים בספר. עם פרקי תולדות המחבר הק', עם מפתחות.