Skip to main content

Chazon Ish Hamevuar

$17.00
Write a Review
SKU:
51319
Volumes:
2
Height:
9.5 inches
Format:
Hardcover
Adding to cart… The item has been added

חזון איש המבואר - אבינה במחזה

ביאורים ותיקונים על דברי הגאון הגדול המפורסם בעל חזון איש זצ"ל במסכת והלכות נגעים החמורה, אשר כידוע נכתבים דבריו בקיצור מאוד ורמוזי קא מרמז, וצריכין יגיעות גדולות לבוא על כוונתו, וכעת יצא לאור ברוב פאר והדר עם בירור משולב בדבריו דבור דבור על אופניו, שיהי' כשלחן הערוך המוכן לאכול,  למען יוכלו הלומדים להתענג בדבריו, עם תמצית הסעיפים בקצרה, וכן ניתוסף עם חם חידושים וביאורים יקרים עד להפליא.