Chaim Vechesed Hamevuar

$34.99
Write a Review
SKU:
551300
Author:
Rabbi Chaim Chaikel of Amdur
Volumes:
2
Height:
10 inches
Format:
Hardcover
Released:
2018

חיים וחסד, המבואר, ב"כ

אמרות טהורות, פנינים יקרות, מלהיבים הלבבות, על פסוקי התורה נ"ך וכמה אגדות חז"ל ומדרשים וזוה"ק, מאת הרב הקדוש המפורסם רבי חיים חייקא מאמדור זצוק"ל חד מבני היכלא קדישא של הרב הקדוש והנורא המגיד הגדול ממעזריטש זצוק"ל. מסודר לפי ענינים שיעשה אותם האדם וחי בהם. י"ל לראשונה בשנת תק"נ לפ"ק. וכעת י"ל במהדורה חדשה מאירת עינים מפוארת ומתוקנת בהגהה מדויקת, בתוספת פיסוק וניקוד, בפתיחת ר"ת, חלוקה לקטעים, תוספת מאות כותרות משנה, אלפי מראי מקומות מפורטים לספרי חז"ל ראשונים ואחרונים, ביאורים ציונים והארות, בשני כרכים מפוארים עם מפתחות מפורטים, עם פרקי תולדות המחבר זצ"ל.