Mishnah Berurah Menukad - Pocket Edition

$29.99
Write a Review
SKU:
213200
Volumes:
14
Height:
6.6 inches
Format:
Paperback
Released:
2021

משנה ברורה מנוקד, מהדורת כיס

ששה חלקי ספר ההלכה המפורסם ונתקבל בכל תפוצות ישראל, משנה ברורה מהדורת עוז והדר המנוקד, הנדפס בהגהה מדויקת, תוספת אלפי מראי מקומות, מבוא והקדמה ופתיחה להלכות, קיצור ביאור הלכה. הדגשת חידושי הלכות. לקוטי דברי הרב. משנת סופרים המבואר. בכרכים בודדים, בפורמט קטן, וכריכה רכה, שיהא קל ביד כל אדם לקחת עמו תמיד ובלכתך בדרך.