Zemiros Shabbos Mesivta - Edut Mizrach

$23.00
Write a Review
SKU:
711218
Volumes:
1
Height:
8.5 inches
Format:
Hardcover
Released:
2022

זמירות שבת המבואר מתיבתא
עדות מזרח

פרקי מבוא - יסודות ושורשי מנהג הזמירות מדברי חז"ל. עם מחברי הזמירות ותולדותיהם.
פסקי הלכות - הלכות, מנהגים וטעמים לסעודות ולזמירות.
ביאורי הפיוטים - ביאור הפשט, ציונים, פירושים ומראי מקומות.
פיוטים לרבי יעקב אבוחצירא וליקוטים מספריו