Yotzros U'musafin Hamevuar - Mesivta

$13.99 - $16.79
Write a Review
SKU:
513160
Volumes:
1
Format:
Hardcover
Released:
2015

יוצרות ומסופין המבואר מתיבתא

לערבע פרשיות ושבת הגדול, סידור לשבת, כל תפלות השבת כסדרן ליום השבת. עם קריאת התורה. ופסקי הלכה ומנהג, הלכות והליכות, מנהגים וטעמים לארבע פרשיות ולשבת הגדול. ביאורי הפיוטים, פיוטי היוצרות והמוספין מבוארות על דרך הפשט, בתוספת ציונים פירושים מארי מקומות וחילופי גירסאות. נצוצי מועד, לקט נפלא על דרך דרוש וחסידות מגדולי ישראל על סדר הפיוטים.