Skip to main content

Yisa Midabrosecha

$22.00
Write a Review
SKU:
555110
Author:
Rabbi Yisroel Avrohom Shapiro
Volumes:
10 inches
Format:
Hardover
Pages:
414
Released:
2023
Adding to cart… The item has been added

ישא מדברותיך

על התורה

כולל בקרבו אוצר מאמרים קצרים פנינים ומתוקים, עם מעשיות ועובדות הצדיקים, עם דברי צחות שיחות חולין של תלמידי חכמים, מסודר וערוך ברוב פאר והדר על כל פרשיות התורה, עם לשון צח וקל, דבר השוה לכל נפש, ובניקל יהי' אפשריות לפאר ולרמם את שלחן השבת מקטן ועד גדול, אבות ובנים, למצוא בו דברי חפץ ודברי תורה, עם מפתח הענינים, ע"י המתעסק בקדשים הרב ישראל אברהם שפירא שליט"א.