Yesod HaAvodah Hamevuar

$54.00
Write a Review
SKU:
555200
Author:
Rabbi Avraham of Slonim
Volumes:
3
Height:
10.2 inches
Format:
Hardcover
Released:
2022
Pages:
1240

יסוד העבודה המבואר

הספר המפורסם אשרי הוא יסוד עבודת  איש הישראלי בעבודת הקודש, לקרב לבבן של ישראל לאביהם שבשמים, אשר חיבר הרב הקדוש רבי אברהם מסלאנים זצ"ל, יצא לאור ברוב פאר והדר במהדורה חדשה ומפוארת, באותיות מאירת עינים, מוגהה בהגהה מדויקת ומתוקנת, תוספת אלפי מ"מ וציונים, פתיחת ר"ת וקיצורים, סימני פיסוק וניקוד, בתוספת כותרת משנה, עם ביאורים יקרים וציונים והשוואות לדבריו הק', עם פרקי תולדות המחבר הק', בשלשה כרכים מפוארים.