Skip to main content

Toras Moshe - Alshich Hamevuar

$23.00 - $162.00
Write a Review
SKU:
553800-V
Volumes:
8
Height:
10 inches
Format:
Hardcover
Released:
2020
Adding to cart… The item has been added

תורת משה - רבינו משה אלשיך המבואר 

חידושי תורה ואמרות קודש על התורה מאת מרן הקדוש איש אלקים רבי משה אלשיך זי"ע, אשר מקובל ונערץ ונקדש אצל בני ישראל, ונדפס במשך השנים פעמים אין מספר. במהדורה חדשה ומפוארת, באותיות מאירת עינים, מוגהה בהגהה מדויקת, תוספת אלפי מ"מ, פתיחת ר"ת וקיצורים, סימני פיסוק וניקוד, בתוספת כותרת משנה, עם ביאורים יקרים, מקורות וציונים, לבאר דבריו הק ' לכל הבא אל שערי הספר הק' הזה . עם פרקי תולדות רבינו הק' המחבר זי"ע, עם קיצור אלשיך: אשר בו הובאו קיצור ותוכן דברי המחבר הק' בפירוש הפסוקים.