Tapuchei Zahav - Vayikra

$30.79
Write a Review
SKU:
552400
Author:
Rabbi Yeshaye Yaakov of Alesk
Volumes:
2
Height:
9.5 inches
Format:
Hardcover
Released:
2019

תפוחי זהב עה"ת / ויקרא, ב"כ

ילקוט מאמרי חז"ל והלכתא רבתא על עניני תורת כהנים וחומש ויקרא. בו נקבצו כל עניני מקצוע זה שבתורה, לידע ולהשכיל ענינים אלו אשר קשים הם להבינם ולהשיגם ועל ידי ספר זה יתלבנו הדברים ויאירו הענינים, למען יוכלו הלומדים להתענג בו, דבר דבור על אופנו. מהרב הקדוש המקובל רבי ישעי' יעקב הלוי זצ"ל אבד"ק אלעסק - מחכמי וגאוני הקלויז בבראד, מח"ס וחרב פיפיות ועוד. במהדורה מפוארת באותיות גדולות מאירות עינים, עם כותרות ועד. בשני כרכים מפוארים, עם תולדות הגה"ק המחבר זצ"ל.