Sefer HaYashar

$10.12
Write a Review
SKU:
513903
Volumes:
1
Height:
8.5 inches
Format:
Hardcover
Pages:
162
Released:
2023

ספר הישר

זה ספר הישר, אורח חיים ותוכחות מוסר, מדרך עקש לסור, וללכת בנתיב הישר, בעיני אלהים ואדם, ונוסף עליו קיצור הדברים למעשה בסוף כל שער ובו סיכום הדברים העולים למעשה מאותו שער ערוך בשפה ברורה ובהירה השוה לכל נפש.