Skip to main content

Mishnas Hamoadim

$21.00 - $36.00
Write a Review
SKU:
411100
Volumes:
16
Height:
10 inches
Format:
Hardcover
Adding to cart… The item has been added

משנת המועדים

סדרה מפוארת של חיבורים ממיטב היצירה של ממלכת התורה ‘עוז והדר’, אוצרות משובחים וליקוטים נפלאים על סדר מועדי השנה, בתלמוד, הלכה אגדה מדרש חסידות ומוסר. כמו שאמרו (סוף מגילה) משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג.בכל הספרים הקדושים שנדפסו הושקעה עבודה רבה בניפוי אחר ניפוי ובהגהה מדוקדקת מכל שיבושי הדפוס שנפלו בהם במשך הדורות, הקטעים הארוכים חולקו לפי הענין, ראשי התיבות נפתחו, ונוספו מראי מקומות לכל הספרים המובאים בתוכם – ופנים חדשות באו לכאן, וגם לרבות ניקוד המאיר עינים בחלק מן הספרים

ראש השנה: משניות מסכת ראש השנה, תלמוד בבלי 'עוז והדר' מסכת ר"ה בעניני התקיעות, בתוספת כל מדורי 'מתיבתא', משנה תורה לרמב"ם הלכות שופר בתוספת מפרשי הי"ד החזקה, דרשת הרמב"ן על ראש השנה בתוספת הערות והארות, ספר החינוך עם מנחת חינוך, שו"ע הרב המבואר, מטה אפרים, משנה ברורה המבואר, ערוך השלחן המפואר, זוהר הקדוש, של"ה הקדוש, יסוד ושורש העבודה, קדושת לוי, דרשות חתם סופר המבואר, בני יששכר המבואר, תפארת שלמה, דרשות מהרא"ל צינץ עשרת ימי תשובה: תלמוד בבלי 'עוז והדר' עם מדורי 'מתיבתא', משנה תורה לרמב"ם עם מפרשי הי"ד החזקה, אגרת התשובה, יסוד התשובה, שו"ע הרב המבואר, חיי אדם, מטה אפרים, משנה ברורה המבואר, ערוך השלחן, דרשות מהר"ל, של"ה הקדוש, יערות דבש, אור החיים– עניני תשובה, קדושת לוי המבואר, דרשות חתם סופר המבואר, בני יששכר המבואר, יסוד ושורש העבודה, תפארת שלמה, דרשות מהרא"ל צינץ

יום כיפור: משניות מסכת יומא, תלמוד בבלי 'עוז והדר' עם מדורי 'מתיבתא', משנה תורה לרמב"ם עם מפרשי הי"ד החזקה, שו"ע הרב המבואר, מטה אפרים, משנה ברורה המבואר, ערוך השלחן, זוהר הקדוש, של"ה, דרשות חתם סופר המבואר, בני יששכר המבואר, יסוד ושורש העבודה, תפארת שלמה, פניני המועדים

סוכות: משניות מסכת סוכה, תלמוד בבלי 'עוז והדר' עם מדורי 'מתיבתא', משנה תורה לרמב"ם עם מפרשי הי"ד החזקה, שו"ע הרב המבואר, משנה ברורה המבואר, ערוך השלחן, של"ה, קדושת לוי המבואר, תפארת שלמה, בני יששכר המבואר, חינוך עם מנחת חינוך, יסוד ושורש העבודה, דרשות חתם סופר המבואר, סיפורי צדיקים ארבעה מינים: תלמוד בבלי 'עוז והדר' עם מדורי 'מתיבתא' פרק שלישי ממסכת סוכה, משנה תורה לרמב"ם עם מפרשי הי"ד החזקה, ספר החינוך עם מנחת חינוך, שו"ע הרב המבואר, אלף המגן, משנה ברורה המבואר, ערוך השלחן המפואר, זוהר הקדוש, בני יששכר המבואר, יסוד ושורש העבודה, תפארת שלמה, דרשות מהרא"ל צינץ.

הושענא רבה ושמחת תורה: תלמוד בבלי 'עוז והדר' עם מדורי 'מתיבתא', משנה ברורה המבואר, ערוך השלחן המפואר, תפארת שלמה. פירוש על הושענות. פניני המועדים, יסוד ושורש העבודה, בני יששכר המבואר, זוהר הקדוש על שמחת תורה, דרשות חתם סופר המבואר.

חנוכה: סדר הדלקת נרות חנוכה, תלמוד בבלי 'עוז והדר' עם מדורי 'מתיבתא', משנה תורה לרמב"ם עם מפרשי הי"ד החזקה, נר מצוה למהר"ל, ראש יוסף המבואר, חידושי מהרצ"א לבעל בני יששכר, משנה ברורה המבואר, ערוך השלחן המפואר תפארת שלמה. פירוש על הושענות. פניני המועדים, יסוד ושורש העבודה, בני יששכר המבואר, זוהר הקדוש על שמחת תורה, דרשות חתם סופר המבואר.

פורים: מגילת אסתר עם כל המפרשים (ראה 'אוצר המגילה'), תלמוד בבלי 'עוז והדר' עם 'מתיבתא', לוח התאריכים של מאורעות המגילה, משנה תורה לרמב"ם עם מפרשי הי"ד החזקה, משנה ברורה המבואר, ערוך השלחן המפואר, של"ה הקדוש, קדושת לוי המבואר, תפארת שלמה, סיפורים מגדולי הדורות.

פסח: משניות מסכת פסחים, תלמוד בבלי 'עוז והדר' עם מדורי 'מתיבתא', משנה תורה לרמב"ם עם מפרשי הי"ד החזקה, ספר החינוך עם מנחת חינוך, שו"ע הרב המבואר, משנה ברורה המבואר, ערוך השלחן המפואר. סדר אמירת קרבן פסח, אגדת מהר"ש אוסטרפליא, זוהר הקדוש, של"ה, גבורות ה', דרך פקודיך, יסוד ושורש העבודה, משנת החסידות, מאמרים יקרים, דרושים נחמדים, פתגמין קדישין, פניני המועדים.

ימי העומר ול"ג בעומר: פזמונים לל"ג בעומר, תלמוד בבלי 'עוז והדר' עם מדורי 'מתיבתא', מסכת אבות – מ"ח קניני התורה, עם אחרונים ועם מדורי 'מתיבתא', זוהר הקדוש, משנה תורה לרמב"ם עם מפרשי הי"ד החזקה, ספר החינוך עם מנחת חינוך, שו"ע הרב המבואר, משנה ברורה המבואר, פניני הלכה ומנהג, ערוך השלחן המפואר, יסוד ושורש העבודה, בני יששכר המבואר, משנת החסידות, פניני המועדים.

שבועות: משניות מסכת ביכורים, תלמוד בבלי 'עוז והדר' עם מדורי 'מתיבתא' על סוגיא של מתן תורה, זוהר הקדוש, משנה תורה לרמב"ם עם מפרשי הי"ד החזקה, ספר החינוך עם מנחת חינוך, שו"ע הרב המבואר, משנה ברורה המבואר, ערוך השלחן המפואר, יסוד ושורש העבודה, בני יששכר, משנת החסידות, פניני המועדים, כתובה, של"ה, תיקון ליל שבועות, אקדמות מבואר חודש.

אלול: שערי תשובה, סדר היום, יסוד ושורש העבודה, דרשות חתם סופר המבואר, משנה ברורה המבואר, ערוך השלחן המפואר, מטה אפרים עם פסקי שו"ע הרב ומשנ"ב, בני יששכר המבואר, קדושת לוי המבואר, נתיב התשובה למהר"ל, זוהר הקדוש, דרשות מהרא"ל צינץ, מעשי הצדיקים – עובדות והנהגות מגדלי ישראל, של"ה הקדוש.

ומדור בענין התרת נדרים, כולל סוגית הגמרא בנדרים, עם מדורי 'מתיבתא', וכן טור שו"ע ונושאי כליהם.