Skip to main content

Midrash Rabbah Hamevuar

$27.00 - $324.00
Write a Review
SKU:
352700-V
Volumes:
14
Height:
10 inches
Format:
Hardcover
Released:
2023
Adding to cart… The item has been added

מדרש רבה המשולב

  • מדרש רבה עם ביאורים נפלאים, הוספות והערות נחוצות, ליקוטי מדרשים ומאמרי חז"ל, לקט אמרים מתורת החסידות והמוסר.
  • ביאור המדרש: ביאורי הפשט להבנת דברי המדרש, סדורים וערוכים בשפה ברורה וקלה, ומשולבים בתוך דברי המדרש, לתועת הלומדים.
  • עין המדרש: הערות ומקורות לביאור המדרש, שינויי נוסחאות והוספות חשובות.
  • אוצרות המדרש: ילקוט עשיר מדברי חז"ל המובאים במדרש הלכה ואגדה.
  • ילקוט אמרים: אוצרות יקרים מתורתם של קדמונים, גאוני נמוסר ומאורי החסידות, אמרות טהורות ופניני סוד, המעטרים את דברי המדרש בדרך הפרד"ס.