Skip to main content

Hayu Devarim Maolam

$34.00
Write a Review
SKU:
514109
Volumes:
1
Height:
9.5 Inches
Format:
Hardcover
Released:
2023
Adding to cart… The item has been added

היו דברים מעולם - הסודות הגנוזים של העולם התורני

בספר זה נאספו חמישים מאמרים פרי קולמוסו המבורך של הרב ישראל דנדרוביץ שליט"א, ובהם תחקירים ששורשיהם שתולים בבית ה' ופארותיהם הבעירו את כל הגולה כמדורת אש; פולמוסים סוערים שהתחוללו בין כתלי בית המדרש וקולם הדהד למרחוק; תעלומות ספרים וסופרים, פרשיות היסטוריות ומאורעות מסתוריים; גילויים מסתר חביון ומבתי הגנזים של חכמי הדורות; שמועות מאחורי הפרגוד, שיחות חולין של תלמידי חכמים וסיפורי צדיקים אותם אין מגלים אלא לצנועים.