Halichos Hasheviis

$24.99
Write a Review
SKU:
524602
Volumes:
1
Height:
10 inches
Format:
Hardcover
Released:
2015

הליכות השביעית

הלכות שנת השמיטה. ובו ד' חלקים. הלכות שמיטת הארץ: מלאכות האסורות בשביעית, כולל הדרכה לטיפול בחצרות וגינות. הלכות פירות שביעית: קדושת הפירות, הפקרתם. הלכות שמיטת כספים: כולל דיני פרוזבל ומבוא לתקנת פרוזבל, אוסף שטרות פרוזבול לרבותינו הראשונים וגדולי האחרונים. מצות הקהל: שרשי וביאור המצוה. עם פנינים הלכה מתוך תלמוד בבלי המבואר מתיבתא. עם לקט מדרשים על מצות שביעית וסגולתה. ופניני אור החיים, ליקוט מתוך דברי האור החיים הק' בעניני שנת השמיטה, עם קובץ תשובות בעניני שביעית. עם תמונות מאירות עינים להבנת הענינים.