Skip to main content

Shulchan Aruch Hamevuar - Basar B'chalav

$37.00
Write a Review
SKU:
513120
Volumes:
1
Height:
12 inches
Format:
Hardcover
Adding to cart… The item has been added

שולחן ערוך המבואר, הלכות בשר בחלב

שו"ע יו"ד המבואר הלכות בשר בחלב נדפס מחדש באותיות מאירות עינים, ובו ארבעה מדורים: ביאור השו"ע - ביאור משולב בדברי רבותינו המחבר ורמ"א, עמוד מול עמוד, עפ"י סוגיות הגמרא וראשונים, ומפרשי השו"ע, עם מקורות והערות, בהוספת מבואות והקדמות לכל סימן. ביאורי טו"ז וביאורי הש"ך - כל דברי רבותינו הטו"ז והש"ך  מתבארים לעמקם, עפ"י פמ"ג מחצה"ש ושאר אחרונים, עם הערות דיעות האחרונים בזה. תוספות ההלכה ואוצר השו"ת - הנדונים המסתעפים מכל סימן וסעיף, מספרי הפוסקים, ופסקים ותשובות שנתעוררו ונתחדשו בזמנינו. תמצית הסימנים - סיכום ותמצית כל הדינים הכלולים בכל שלשת המדורים דלעיל, לפי סדר הסמנים והסעיפים, נועד לשינון, קיצור וסיכום ברור. ונוסף עליהם מפתח ערכים וביאורי מושגים, ביאור מושגי הלכות ביסודיות ובהירות, לפי סדר כללי כל דבר, עם השיטות העיקריות, משמש כמבוא כללי ויסודי והשערת הידיעות.