Divrei Yechezkel Hamevuar

$21.99
Write a Review
SKU:
513157
Author:
Rabbi Yechezkel Shraga Halbershtam of Shinova
Volumes:
1
Height:
10.2 inches
Format:
Hardcover
Released:
2016

דברי יחזקאל המבואר

הספר הקודש המפורסם דברי יחזקאל מאת מרן הקדוש משינאווא זצ"ל, יצא לאור מחדש באותיות מאירת עינים מנוקדות, בתוספת מרובה, עם ביאורים יקרים, מקורות וציונים, לבאר דבריו הקדושים, לפענח חידושים נעלמים, עם ליקוטי דברי יחזקאל, הכולל ליקוטים נבחרים מאירים כספירים, הלכות ומנהגים, אמרים ומכתבים, הסכמות ושבחים, מתוך ספרי רבותינו הקדושים מאורי החסידות, ממה שהביאו בשמו תלמידיו ותלמידי תלמידיו, עם מפתחות מפורטים.