Chumash Safa Berura

$27.00 - $95.00
Write a Review
SKU:
322300-V
Volumes:
5
Height:
10 inches
Published:
2018
Format:
Hardcover

חמשה חומשי תורה שפה ברורה - ה' כרכים

  • חמשה חומשי תורה עם  מעלות רבות למען ירוץ הלומד בו.
  • ביאור המקרא: ביאור משולב לתורה, עם ציונים והערות, כותרות והקדמות.
  • ביאור רש"י: ביאור משולב לפירוש רש"י ז"ל, עם כותרות, עם ציונים והערות.
  • ביאור אונקלס. תרגום אונקלס בלשון הקודש תיבה מתחת לתיבה.
  • ביאור ההפטרה: ביאור משולב להפטרות הסולל נתיבות למקרא.
  • נושאי הפרשה. רשימת נושאי הפרשה לפי סדר  המקראות.
  • תוכן  הספר, טבלת תוכן הספר עם פירוט נושאי הפרקים וכדומה.
  • תרי"ג מצוות מניין המצוות בכל פרשה.
  • ההוד וההדר, ציורים צבעוניים להמחשת הלימוד.