Chumash Ramban With Biur Meshulav

$134.99
Write a Review
SKU:
322201
Volumes:
5
Height:
10 inches
Format:
Hardcover

חומש רמב"ן עם ביאור משולב

פירוש הקדוש הרמב"ן נדפס מחדש עם פירוש נפלא המשולב בתוך דבריו הק'. ופסוקי התורה עם תרגום אונקלוס מוגה עפ"י דפוס זיטומיר, ופירוש רש"י מוגה מכת"י ודפוסים מתוקנים, עם פירש רמב"ן עם ביאור משולב הערוך בטוב טעם ודעת ובשפה ברורה, המשולב בתוך דברי רבינו המחבר זי"ע, עם הערות וציונים, המשלימים את ביאור דברי רבינו, עם ליקוטי רמב"ן אוצר יקר מדברי רבינו בשאר ספרי המסייעים להבנת דבריו הק'.