Chumash Mikraos Gedolos - Extanded Edition

$179.99
Write a Review
SKU:
352400
Volumes:
7
Height:
10 inches
Format:
Hardcover
Released:
2015 (5th Edition)

 חומש מקראות גדולות "מהדורה מורחבת" - 7 כרכים

המהדורה כלולה מכל המעלות של המהדורה הרגילה, בתוספת פירושים מבית מדרשם של הראשונים וכן מדורי עזר אחרים · להאיר את הלימוד ולהעשיר את הפרשה. 

במהדורה המורחבת נקבצו ובאו פירושי ראשונים חשובים כמו: בכור שור, פענח רזא, הדר זקנים ומושב זקנים. וכן ליקוט קטעי הפשט מרבינו בחיי, וכן נערך פי' הרא"ש, ופירוש הטור הארוך, שיטה אחרת של אבן עזרא לכמה פרשות בראשית, ופירושו הקצר לספר שמות, רד"ק על בראשית כולל חלק "מעשה בראשית" שבדרך הנסתר. כנספח לעניני מלאכת המשכן נדפס בספר שמות "ברייתא דמלאכת המשכן" עם ביאורי הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, ונדפסו בו הוספות חדשות.

במדור מיוחד לוקטו מאמרי חז"ל ונחלק לליקוטי תלמוד, ליקוטי מדרשים וליקוטי זוהר. ומדור "תולדות אהרן השלם" - ציונים לכל ספרי חז"ל.