Chok L'yisrael Hamevuar Kis - Pocket Edition

$139.99
Write a Review
SKU:
322500
Volumes:
48
Height:
6.5 inches
Format:
Paperback
Released:
2018

חק לישראל המבואר / מהדורת כיס

הסדר החשוב והקדוש של לימוד "חק לישראל" המקובל מצדיקי דור דור, באותיות מאירות עינים, עם ביאורים יקרים המשולבים בתוך תיבות המקרא וחז"ל, ובתוספת מקורות וציונים, לבאר דבריהם הקדושים, ולפענח נעלמים, בהגהה מזוקקת ומדויקת, ובתוספת מראי מקומות, ובהוספות רבות וחשובות, בימוד נאה ובהוצאה חדשה ומפוארת, להקל על הלומדים. עם פניני אור החיים עם ביאור.ועם ספר מצוות ה' לפי סדר השנה. עם שו"ע הרב עם פסקי משנה ברורה.

מהדורת כיס בכרכים בודדים על כל סדרה בפני עצמו.