Machzor Hamevuar Mesivta

$29.79 - $41.99
Write a Review
SKU:
7122700
Volumes:
3
Height L:
8.2 inches
Height S:
6.6 inches
Format:
Hardcover

מחזור המבואר מתיבתא

מחזור מפואר ומבואר לתפילת ראש השנה ויום כפור, בו תבוא ברינה כוונת התפילה בנעימה קדושה כאחד יחד עם תבותיה בתפארה, ביאור לכל התפילות בשפה ברורה, משולב בתוך תיבות בתפילה, מבוא כולל, מצוות היום, התפילות והמנהגים, הקדמה מפורטת לכל תפלה ופיוט, על מה נוסדו ומקורם בקודש, פסקי דינים ופניני מנהג וטעמים, המשובצים במקומם בסדר התפילות. אוצרות חכמה והלכה, אגדה דרוש ומוסר להרחבת והעשרת היריעה.