Kitzur Nachlas Shiva

$28.40
Write a Review
SKU:
RCKNS2V
Author:
Rabbi Usher Antchel Grunwald
Volumes:
2
Height:
9.6 inches
Fortmat:
Hardcover
Released:
2021

קיצור נחלת שבעה, עניני אירוסין ונישואין - ב"כ

ספר היסוד המפורסם לסופרים ורבנים מסדרי קדושין וכתובה, דיני כתיבת ונוסחאות השטרות וחתימת העדים, ושמות אנשים ונשים, שטרות מכירת חמץ והיתר עיסקא, המיוסד עפ"י הספר נחלת שבעה שכל בית ישראל נשען עליו רבינו שמואל הלוי סגל זצ"ל תלמיד רבינו הטורי זהב זצ"ל ובעל ווי העמודים. נתחבר ע"י הרב הגאון רבי אשר אנשיל גרינוואלד זצ"ל, י"ל במהדורה חדשה מפוארת, עם ציונים ומקורות והערות תפארת לשבעה, בתוספת קונטרס השטרות, וסדר החופה הקצר להלכה ולמעשה. ותוספת הרבה הלכות והנהגות שלא הובאו בספרים הנ"ל. נערך ברוב פאר והדר ע"י הרב יחזקאל אהרן שווארץ שליט"א, עם "תולדות אשר" תולדות וקורות ימי חייו של המחבר זצ"ל.