Chazon Ish Hamevuar on Maseches Negaim

$18.00
Write a Review
SKU:
513194
Volumes:
1
Height:
9.5 inches
Format:
Hardcover
Released:
2022

חזון איש מסכת נגעים - עם ביאור אבינה במחזה

ביאורים ותיקונים על דברי הגאון הגדול המפורסם בעל חזון איש זצ"ל במסכת והלכות נגעים החמורה, אשר כידוע נכתבים דבריו בקיצור מאוד ורמוזי קא מרמז, וצריכין יגיעות גדולות לבוא על כוונתו, וכעת יצא לאור ברוב פאר והדר עם בירור משולב בדבריו דבור דבור על אופניו, שיהי' כשלחן הערוך המוכן לאכול,  למען יוכלו הלומדים להתענג בדבריו, עם תמצית הסעיפים בקצרה, וכן ניתוסף עם חם חידושים וביאורים יקרים עד להפליא.