Bnei Yissaschar Hamevuar - Menukad

$97.99
Write a Review
SKU:
521100
Author:
Rabbi Tzvi Elimelech Spira of Dinov
Volumes:
6
Format:
Hardcover

בני יששכר השלם והמבואר

בני יששכר להרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זיע"א, במהדורה חדשה מפוארת ומתוקנת, בהגהה מדוייקת, בתוספת פיסוק וניקוד, פתיחת ראשי תיבות, חלוקה לקטעים, תוספת מאות כותרות, אלפי מראה מקומות מפורטים לספרי חז"ל ראשונים ואחרונים, עם ציונים וביאורים והערות, שנתבארו הענינים שקיצר בהם המחבר הקדוש זי"ע לרוחב בינתו, ונתבארו ותלבנו בטוב טעם ודעת,  והרחבת הדברים שדן בו המחבר הק'. עם "מאמרי בני יששכר",  ליקוט נפלא וייחודי מתורתו של המחבר הק' בכל ספריו הק', המעשר ומרחיב את מאמריו וחידושיו המובאים בספר.